15.03.2019

For transportkjøpere

Med Fair Transport vil Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. Transportører som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold.

NLFs medlemsbedrifter kan fra 2. mai 2019 starte arbeidet med å registrere og dokumentere sitt arbeid innenfor Trafikksikkerhet, Miljø og utslipp og Ansvar. I løpet av våren og sommeren vil dokumentasjonen kontrolleres, og de som tilfredsstiller kravene vil bli sertifiserte Fair Transport bedrifter. Fra medio august kan transportkjøperne søke etter sertifiserte bedrifter og be om ytterligere dokumentasjon på deres Fair Transport arbeid.

Det vil fortløpende bli sertifisert bedrifter i månedene og årene fremover - og det vil være enkelt for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer når den skal kjøpe transport.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å sikre trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport ved at transportkjøpere velger og transportselskapene leverer kvalitetstransport etter gitte kriterier.

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for norske transportselskaper. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold. 

Norske transportselskaper skal levere konkurransedyktige norske transporttjenester i en tid med et sterkt økende transportbehov og en stadig sterkere internasjonal konkurranse. Like konkurransevilkår i transportnæringen er et av NLFs mest grunnleggende mål. Skal man ha et sunt og velfungerende marked er dette en forutsetning. Det innebærer at alle som frakter gods på norske veier skal være underlagt samme regelverk, og videre at dette regelverket kontrolleres og sanksjoneres på en effektiv måte.

I en usunn konkurransesituasjon hvor prisene dumpes, skjer det altfor ofte at både kjøpere og selgere av transport senker kravene til sikkerhet, miljøtankegang og sosialt ansvar. Det er disse usunne forholdene NLF vil bidra til å få slutt på.

Vi mener at både kjøpere og selgere av transporttjenester må ta sin del av ansvaret for en sikker, miljøbevisst og ansvarlig transportnæring. NLF sier at alle som benytter transporttjenester skal ha et aktivt og bevisst forhold til kvalitetsnivået på transporten.

Listen over transportkjøperens plikter er lang:

De skal aktivt undersøke at transportøren følger lovpålagte rutiner knyttet til arbeidsmiljø, HMS og internkontroll. Har for eksempel bedriften rutiner for lasting, transport og lossing? Håndtering av gods? Lastesikring? Ivaretakelse av teknisk tilstand på kjøretøy og utstyr? Videre skal transportkjøper medvirke til at reglene knyttet til både arbeidstid og kjøre- og hviletid følges. Det betyr at transportkjøperen må være delaktig i både planlegging og evaluering av kjøreplaner.

Er dette egentlig lover og regler som det er umulig for aktørene å overholde? Overhode ikke. Kanskje vil de som trekker på skuldrene når begreper som ”sosial dumping”, ”miljøversting” og ”trafikksikkerhetsrisiko” dukker opp, merke konsekvensene på en måte som virkelig svir dersom de ikke skjerper seg? Det bør et samlet næringsliv applaudere. For vi tror den store majoriteten av transportkjøpere ønsker å bidra til sunne forhold i norsk transportnæring.

Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby statlige, kommunale og private transportkjøpere et verktøy som sikrer anskaffelse av bærekraftige transporttjenester, ønsker vi å gjøre kjøp av samfunnsansvarlig kvalitetstransport mer anerkjent og tilgjengelig.

Kvalitetsprogrammet Fair Transport skal gjøre det enklere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer når man skal kjøpe transport. Vi vil gjøre det lettere å ta de riktige valgene