Transportkjøpers ansvar og plikter

Her er en oversikt over lover og regler du bør kjenne til.

Transportkjøpers ansvar og plikter

Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til. Hvis dette ikke ivaretas kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene.

Overordnet ligger Straffelovens § 15 om medvirkning: «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt».

INFORMASJONS- OG PÅSEPLIKT

Lønns- og arbeidsvilkår 

Hovedleverandør har både informasjons- og påseplikt knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Bestiller har en tilsvarende informasjons- og påseplikt overfor sine leverandører i tilfeller der det ikke benyttes underleverandører.

Forskriften gjelder også ved utførelse av utenlandske selskapers innenlands transport i Norge, såkalt kabotasje. Brudd på disse bestemmelsene kan anses som medvirkning til sosial dumping.

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

MEDVIRKNINGSPLIKT

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Transportkjøper skal sikre at alle avtaler er i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene (RF 561/2006, art. 10 nr. 4). Som ved forrige punkt krever dette aktiv medvirkning. Her bør det planlegges i samarbeid med transportør og i etterkant evalueres om oppdraget ble utført i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Arbeidstid

Transportkjøper skal medvirke til at forskrift om arbeidstid for sjåfører følges (FATS § 3). Dette må anses som strengere enn en ren påseplikt – her skal det aktivt medvirkes til at transportøren følger gjeldende regler.

HMS-rutiner

Transportkjøper plikter å undersøke at innleide arbeidstakere blant annet følger lovpålagte rutiner knyttet til arbeidsmiljø, HMS og internkontroll (AML § 2-2). Har for eksempel bedriften rutiner for lasting, transport og lossing? Håndtering av gods? Lastesikring? Ivaretakelse av teknisk tilstand på kjøretøy og utstyr? Dette er grunnleggende HMS-spørsmål som transportkjøper skal stille og etter beste evne undersøke at bedriften følger opp. Manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan bety medvirkning til brudd av Vegtrafikkloven § 3 og Forskrift om bruk av kjøretøy § 3-2.

Korrekt lasting av gods

Transportkjøper kan, i tillegg til eier av kjøretøyet, bli straffet for overtredelse av bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner (prop. 145 LS 2016-2017, fremmet og vedtatt i juni 2017). Manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan også, hvis det oppstår ulykker som følge av feillasting, bety medvirkning til brudd av Vegtrafikkloven § 3.

I tillegg til lovverket må alle transportkjøpere vurdere de etiske og moralske aspekter:

Kjøp av transporttjenester fra useriøse aktører som ikke etterlever lover og forskrifter bidrar til økt sosial dumping. 

Transportkjøper kan ikke lovlig avtale seg bort fra ansvaret!

Les mer i veileder for bestilling av transporttjenester(PDF)